ALGEMENE VOORWAARDEN
 
Shokran.nl
Definities
 
1. Shokran.nl (hierna aangeduid als “Shokran”): Een bedrijf gevestigd te Rotterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 71153381.
2. Klant: De persoon of entiteit waarmee Shokran.nl een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Gezamenlijk verwijzend naar Shokran.nl en de klant.
4. Consument: Een klant die handelt als privé persoon en geen zakelijke doeleinden nastreeft.
 
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door Shokran.nl of namens Shokran.nl.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.
3. De toepassing van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Privacybeleid:

Ons privacybeleid, dat betrekking heeft op het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens, is beschikbaar op onze website https://shokran.nl/privacybeleid/

Intellectuele eigendom en Merkregistratie:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze producten/diensten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerken, blijven eigendom van shokran.nl. We willen benadrukken dat shokran.nl officieel is geregistreerd als een merk in het handelsregister. Het gebruik van onze merknaam en handelsmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. In geval van misbruik, inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten of ongeautoriseerde kopieën van onze producten/diensten, behouden wij ons het recht voor om alle wettelijke stappen te ondernemen die beschikbaar zijn om onze rechten te handhaven en schadevergoeding te vorderen.

 
Prijzen
 
1. Alle prijzen gehanteerd door Shokran.nl zijn in euro’s, inclusief btw, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
2. Prijzen zijn exclusief eventuele bijkomende kosten zoals administratiekosten, heffingen, en verzend- of transportkosten, tenzij anders aangegeven.
3. Shokran.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen voor producten of diensten op zijn website of anderszins kenbaar gemaakt te allen tijde te wijzigen.
4. Prijsverhogingen als gevolg van onvoorziene veranderingen in kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Shokran.nl niet kon voorzien op het moment van aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
5. In geval van een prijsverhoging zoals genoemd in lid 4 heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 
Monsters/Modellen
 
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
 
Betalingstermijnen:Klanten dienen alle verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
Gevolgen van Niet Tijdig Betalen
 
1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Shokran.nl.
2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Shokran.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Shokran.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Shokran.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Shokran.nl te betalen.
 
Recht van Reclame
 
1. Zodra de klant in verzuim is, is Shokran.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Shokran.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Shokran.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Hier is de tekst met betrekking tot het herroepingsrecht:
 
Herroepingsrecht
 
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 
– het product niet is gebruikt of geopend
– het product niet uit de koopjeshoek/outlet komt met korting
– het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
– het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
– het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
– de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
– het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
– het product geen los tijdschrift of losse krant is
– het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 
Bedenktijd
 
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 
– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
– zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
– zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 
Melding van Herroepingsrecht
 
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@shokran.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Shokran.nl, www.shokran.nl, kan worden ingevuld.
 
Retourneren
 
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Shokran.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. De kosten voor retourneren komen in rekening van de klant tenzij Shokran.nl zelf in gebreke is vervallen door een beschadigd/defect product te leveren.
 
Terugbetaling
 
Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Shokran.nl deze kosten van de producten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Shokran.nl heeft geretourneerd. Hieronder zijn alle kosten voor het retourneren uitgesloten, deze kosten zijn voor eigen rekening van de klant. Indien het pakket naar een PostNL afhaalpunt wordt verzonden en niet binnen de aangegeven termijn wordt opgehaald, resulterend in retourzending naar Shokran.nl, zullen de oorspronkelijke verzendkosten niet worden vergoed. Deze kosten komen voor rekening van de klant.
 
Opschortingsrecht
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 
Retentierecht
 
Shokran.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Shokran.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Shokran.nl. Shokran.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
 
Verrekening
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Shokran.nl te verrekenen met een vordering op Shokran.nl.
 
Eigendomsvoorbehoud
 
Shokran.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Shokran.nl op grond van wat voor met Shokran.nl gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Shokran.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien Shokran.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Shokran.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en schadeloosstelling te vorderen.
 
Levering
 
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering vindt plaats bij Shokran.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Shokran.nl het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Shokran.nl kan tegenwerpen.
 
Levertijd
 
De door Shokran.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Shokran.nl. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Shokran.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Hier is de tekst met betrekking tot feitelijke levering, transportkosten, verpakking en verzending, bewaring en garantie:
 
Feitelijke levering
 
De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 
Transportkosten
 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 
Verpakking en verzending
 
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Shokran.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Shokran.nl, bij gebreke waarvan Shokran.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 

Klantenservice en contactgegevens:

Voor vragen, klachten of ondersteuning kunnen klanten contact opnemen met onze klantenservice via het contactformulier op de webshop.

 
Bewaring
 
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
 
Garantie
 
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Hier is de volledige tekst met betrekking tot ruilen, vrijwaring, klachten, ingebrekestelling, hoofdelijke aansprakelijkheid klant, aansprakelijkheid Shokran.nl, vervaltermijn, recht op ontbinding, overmacht, wijziging van de overeenkomst, wijziging algemene voorwaarden, overgang van rechten, gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid, en toepasselijk recht en bevoegde rechter:
 
Ruilen
 
Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
– Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes.
– Het product is nog niet gebruikt.
 
Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild. Hier vallen dus ook alle producten onder die in de outlet/koopjeshoek categorie zitten.
 
Vrijwaring
 
De klant vrijwaart Shokran.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Shokran.nl geleverde producten en/of diensten.
 
Klachten
 
  • De klant dient een door Shokran.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Shokran.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  • Consumenten dienen Shokran.nl uiterlijk binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Shokran.nl in staat is hierop adequaat te reageren.
  • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Shokran.nl gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 
Ingebrekestelling
 
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Shokran.nl. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Shokran.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
Als Shokran.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Shokran.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Shokran.nl

Shokran.nl kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de klant lijdt, indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Shokran.nl.

In geval van aansprakelijkheid is Shokran.nl slechts verantwoordelijk voor directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Shokran.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Shokran.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. In het geval van een onvolledige uitkering door de verzekeringsmaatschappij is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en beschrijvingen op de website of in catalogi zijn slechts indicatief en gelden bij benadering. Deze kunnen geen grond vormen voor schadevergoeding, gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht op schadevergoeding van de klant tegenover Shokran.nl vervalt automatisch 12 maanden na de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid. Dit doet geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Shokran.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. Als de nakoming van de verplichtingen door Shokran.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Shokran.nl in verzuim is. Shokran.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of als Shokran.nl reden heeft om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

Naast de bepalingen van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Shokran.nl in de nakoming van enige verplichting tegenover de klant niet aan Shokran.nl kan worden toegerekend als deze tekortkoming het gevolg is van omstandigheden waarop Shokran.nl geen invloed heeft en die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderen of redelijkerwijs niet van Shokran.nl kunnen worden verlangd.

Onder dergelijke overmachtsituaties vallen onder andere, maar niet uitsluitend: noodsituaties (zoals burgeroorlog, opstanden, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen in stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomvoorzieningen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Als zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Shokran.nl één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Shokran.nl weer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Wanneer een overmachtsituatie minstens 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden. Shokran.nl is in een situatie van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als Shokran.nl enig voordeel heeft genoten als gevolg van de overmachtsituatie.

Nakomingsgarantie:

Shokran.nl garandeert dat zij haar verplichtingen onder de overeenkomst zal nakomen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat aanpassingen of aanvullingen van de inhoud ervan nodig zijn voor een correcte uitvoering, zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijziging van de algemene voorwaarden

Shokran.nl behoudt het recht om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden doorgevoerd. In het geval van ingrijpende inhoudelijke wijzigingen zal Shokran.nl proberen deze wijzigingen zo veel mogelijk vooraf met de klant te bespreken. Als er sprake is van wezenlijke wijzigingen in de algemene voorwaarden, hebben consumenten het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

De rechten van de klant voortvloeiend uit een overeenkomst tussen de partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Shokran.nl. Deze bepaling wordt beschouwd als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zal deze worden vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Shokran.nl voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen de partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Shokran.nl is gevestigd, praktijk houdt of kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 21 september 2023