Privacy beleid Shokran.nl

Bij Shokran.nl hechten we veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen de gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening te verbeteren en gaan zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen over u en uw gebruik van onze diensten. We zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden delen met derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de diensten die via deze website worden aangeboden. De ingangsdatum van dit privacybeleid is 21-09-2023. Met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid beschrijven we welke gegevens we over u verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken, en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Bij Shokran.nl willen we helder zijn over hoe we met uw gegevens omgaan. We verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verbeteren van onze dienstverlening.
  • Het mogelijk maken van uw gebruik van onze website en diensten.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

We bewaren uw gegevens in veilige omgevingen. Deze opslag kan zowel fysiek als elektronisch zijn, afhankelijk van het type gegevens en het doel van de opslag.

Webwinkelsoftware – WooCommerce

Onze webwinkel draait op WooCommerce-software en wordt gehost op onze eigen beheerde server. We hebben zorgvuldige technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, gegevensverlies en gegevenscorruptie tot een minimum te beperken. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten onder andere het gebruik van SSL-encryptie en de implementatie van een strikt wachtwoordbeleid. Daarnaast worden regelmatig back-ups gemaakt om te voorkomen dat gegevens verloren gaan.

Payment processors – Mollie

Voor het verwerken van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het Mollie-platform. Mollie verwerkt uw persoonlijke gegevens, waaronder uw naam, adres en woonplaatsgegevens, evenals uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en kan in dat kader (geanonimiseerde) gegevens delen met derden. Alle eerder genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan is toegestaan op basis van de geldende wettelijke termijnen. Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens hebben voor ons de hoogste prioriteit, en we hebben vertrouwen in de zorgvuldige omgang van Mollie met uw gegevens binnen de wettelijke kaders.

Verzenden en logistiek – MyParcel & Postnl

Bij het plaatsen van een bestelling bij ons, is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw pakket veilig bij u wordt afgeleverd. Om deze leveringen te verzorgen, maken wij gebruik van de diensten van zowel MyParcel als PostNL. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met zowel MyParcel als PostNL. Beide partijen gebruiken deze informatie uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel of PostNL onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook met deze partijen gedeeld, uiteraard met hetzelfde doel: het correct uitvoeren van de levering.

Facturatie en boekhouden:

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor facturerings- en boekhoudkundige doeleinden. Dit omvat het vastleggen van transactiegegevens, zoals aankopen en betalingen, om wettelijke vereisten na te komen en onze financiële administratie bij te houden. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met externe accountants of financiële adviseurs die betrokken zijn bij onze boekhoudkundige processen om ervoor te zorgen dat onze financiële verslagen correct zijn en voldoen aan de geldende regelgeving.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens strikt voor de doeleinden van onze dienstverlening. Dit betekent dat de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u ons heeft gegeven. Uw gegevens worden niet ingezet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Indien wij uw gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden dan direct contact met u opnemen, vragen wij uitdrukkelijk om uw toestemming. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve in gevallen waarin dit noodzakelijk is om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn allen gebonden aan geheimhouding op basis van overeenkomsten met ons, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

De gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te optimaliseren. Het betreft hierbij geen persoonsgegevens, maar eerder technische informatie, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In bepaalde situaties kan Shokran.nl, vanwege een wettelijke verplichting, verplicht worden om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door overheidsinstanties. In dergelijke gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens te delen. We willen echter benadrukken dat we binnen de grenzen van de wet zullen handelen en indien mogelijk zullen trachten ons hiertegen te verzetten.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard zolang u gebruikmaakt van onze diensten en als cliënt bij ons geregistreerd bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel behouden totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Als u dit aan ons doorgeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek om vergeten te worden.

In overeenstemming met geldende administratieve verplichtingen zijn we verplicht om facturen met uw (persoons)gegevens gedurende de relevante wettelijke termijn te bewaren. Gedurende deze periode hebben onze medewerkers echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en de documenten die we in verband met uw opdracht hebben gegenereerd.

Uw rechten

Conform de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door of namens ons. Hieronder leggen we uit welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. In principe sturen wij afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar het e-mailadres dat bij ons bekend is, om misbruik te voorkomen. Als u de gegevens echter op een ander e-mailadres wenst te ontvangen, of bijvoorbeeld per post, vragen wij om uw identificatie. Wij houden een administratie bij van verzoeken die zijn afgehandeld. In het geval van een verzoek om vergeten te worden, houden wij geanonimiseerde gegevens bij. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machineleesbare gegevensindeling zoals die binnen onze systemen wordt gehanteerd. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een onjuiste manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met deze strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek zult u van ons een reactie ontvangen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens, inclusief een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben. Dit overzicht vermeldt tevens de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten corrigeren. U kunt een verzoek met deze strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons een reactie. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres waarin wordt bevestigd dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft te allen tijde het recht om de verwerking van gegevens die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met deze strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek zult u van ons een reactie ontvangen. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres waarin wordt bevestigd dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, over te dragen aan een andere partij. U kunt een verzoek met deze strekking indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van ons een reactie. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt, of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Het is waarschijnlijk dat in een dergelijk geval de voortzetting van onze dienstverlening niet langer kan worden gegarandeerd, aangezien de veilige koppeling van databestanden dan mogelijk niet meer kan worden gewaarborgd.

Recht van bezwaar en overige rechten

In bepaalde situaties heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Shokran.nl of namens Shokran.nl. Indien u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de verwerking van uw gegevens staken, in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van de gegevens die wij verwerken aan u ter beschikking stellen, en daarna zullen we de verwerking definitief stopzetten. Bovendien heeft u het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een manier die dit recht van toepassing maakt. Als u echter van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij maken gebruik van deze dienst om het gedrag van bezoekers op onze website bij te houden en om rapportages te genereren over hoe de website wordt gebruikt.

Het is mogelijk dat deze verwerker, conform de geldende wet- en regelgeving, verplicht kan worden om deze gegevens openbaar te maken. Het is belangrijk op te merken dat wij Google niet hebben toegestaan om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derde partijen

Indien softwareoplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van ons privacybeleid is altijd op deze pagina beschikbaar. Als de wijzigingen in ons privacybeleid gevolgen hebben voor de manier waarop we reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen we u hiervan op de hoogte brengen via e-mail.

Contactgegevens

Shokran.nl

Nederland Telefoon: +31 6 43439234 E-mail: info@Shokran.nl